Besta leiðin til að koma í veg fyrir að svindlað sé á manni er að þekkja réttindi sín og standa fast á þeim. Hér fyrir neðan er stutt yfirlit yfir helstu réttindi launafólks. Við höfum barist fyrir þeim í hundrað ár, stöndum vörð um þau saman. Ef þú ert í vafa um réttindi þín geturðu alltaf leitað til stéttarfélagsins þíns til að fá upplýsingar og ráðgjöf.

VEIKINDI OG SLYS

Veikist þú þegar þú átt að vera í vinnu hefur þú rétt til að vera heima komist þú ekki til vinnu vegna veikindanna. Veikindarétturinn kann að vera mismunandi eftir kjarasamningum en í lögum er öllum tryggður ákveðinn lágmarksveikindaréttur. Sá réttur er tveir dagar fyrir hvern unnin mánuð.

Réttur til launagreiðslna í veikindaforföllum kann að vera mismunandi eftir kjarasamningum en meginreglan er sú að veikur starfsmaður á að vera eins settur fjárhagslega og ef forföll hefði ekki borið að höndum.
Ef þú ert í vafa um hver veikindaréttur þinn er eða réttur til greiðslna hafðu samband við stéttarfélagið þitt. 

Mundu að veikindi ber alltaf að tilkynna launagreiðanda, að öðrum kosti kann réttur þinn til greiðslna launa í veikindaforföllum að falla niður.

Veikindi barna

Í kjarasamningum er launafólki tryggður réttur til fjarvista frá vinnu vegna veikinda barna án þess að launagreiðslur falli niður. Almennt er rétturinn 12 dagar á hverju 12 mánaða tímabili.
 
Veikindaréttur vegna barna er sá sami hvort sem börn starfsmanns eru eitt eða fleiri.

Mundu að tilkynna launagreiðanda um fjarvistir vegna veikinda barna.

Slys í vinnu

Ef þú slasast við vinnu eða á leið til og frá vinnu áttu slysarétt auk hefðbundins veikindaréttar, þ.e. rétt til greiðslu dagvinnulauna í allt að 3 mánuði.

Sé slysið á ábyrgð launagreiðanda, þ.e. slysinu er einhverjum þeim aðstæðum um að kenna sem launagreiðandi bar ábyrgð á, tekur við enn víðtækari réttur en að framan greinir. Við slíkar aðstæður, eða ef grunsemdir vakna um að slíkar aðstæður hafi verið fyrir hendi, er mikilvægt að leita strax aðstoðar stéttarfélagsins en það hefur lögmenn til að aðstoða félagsmenn eigi þeir rétt á frekari bótum frá þeim sem er ábyrgur. 

Mundu að hafa samband við stéttarfélagið ef þú slasast við vinnu.

Orlof

Skipta má réttindum vegna orlofs í tvennt; annars vegar réttur til frítöku en hins vegar réttur til greiðslu launa í orlofi.

Allir starfsmenn eiga rétt á sumarfrí eða orlofi eins og það er kallað í lögum og kjarasamningum. Lágmarksréttur er tryggður í orlofslögunum en starfsmenn kunna að eiga betri rétt í kjarasamningum og því mikilvægt að kynna sér ákvæði kjarasamnings um orlofsréttinn.

Orlofslaun eiga ekki að vera innifalin í launum

Auk réttar til að taka orlof eiga starfsmenn rétt á greiðslu launa í orlofinu.
Orlofsgreiðslur reiknast af launum og er grunnprósentan 10,17% en getur verið hærri. Venjulega fá starfsmenn greitt orlof frá launagreiðanda samtímis því og þeir taka sitt orlof. En sé ekkert orlof tekið er skylda til að greiða orlofslaun eftir sem áður til staðar

Mundu að þegar þú hættir í starfi áttu að fá greidd orlofslaun vegna ótekins orlofs.

vinnutími

Vinnutími

Í lögum er að finna þá meginreglu að fullt starf feli í sér að starfsmaður vinni 8 tíma á dag 5 daga vikunnar eða alls 40 vinnustundir.

Í kjarasamningum einstakra stéttarfélaga kemur þó raunverulega fram hvernig vinnutíma starfsmanna skuli háttað.

Ef þú ert ekki viss um hver vinnutími þinn er ræddu við trúnaðarmann á vinnustaðnum eða stéttarfélagið.

Hvíld og frídagar

Starfsmaður á rétt á a.m.k. 11 klst. samfelldri hvíld á hverjum sólarhring en við mjög sérstakar aðstæður er heimilt að skerða hvíldina og eins vegna vaktavinnu og þá má hvíld vera átta stundir.

Almennt áttu rétt á tveimur frídögum í hverri viku en telst annar þeirra vera hvíldardagur og skal sá tengjast beint daglegum hvíldartíma. Þú átt því að fá 35 klst. samfellda hvíld einu sinni í viku.

Hámarksvinnutími að yfirvinnu meðtalinni skal ekki vera meira en 48 klst. á viku á hverjum fjórum mánuðum.

Mundu að vinnutímareglur eru nokkuð mismunandi eftir kjarasamningum og því skaltu kynna þér vel hver réttur þinn er t.d. með því að ræða við trúnaðarmann eða stéttarfélagið.

Matar og kaffitímar

Matartími er venjulega 30 mín – 1 klst. og telst ekki til vinnutíma. Matartími er ólaunaður.

Kaffitímar teljast til vinnutíma og eru launaðir og almennt á starfsmaður sem vinnur lengur en sex klukkustundir rétt á 15 mín í kaffitíma.

Mundu að þú átt rétt á matar – og kaffitímum!

Vinna barna og unglinga

Í lögum er sérstaklega fjallað um vinnu barna og unglinga undir 18 ára aldri. Samkvæmt lögunum er barn einstaklingur yngri en 15 ára en unglingur á aldursbilinu 15-18 ára.

Bannað er að ráða börn til vinnu en þó er heimilt að að ráða 13 ára börn til léttra starfa svo sem garðyrkju- og þjónustustarfa. Þá mega börn sem eru 14 ára og eldri vinna ef vinnan er hluti af fræðilegu eða verklegu námsfyrirkomulagi.

Í lögum er  sérstaklega fjallað um hvenær ekki má ráða unglinga til vinnu. Ef vinnan er ofvaxin líkamlegu eða andlegu atgervi þeirra eða getur valdið alvarlegu heilsutjóni má ekki ráða unglinga til vinnunnar. Eins ef hætta er á slysum eða vinnan er hættuleg heilsu þeirra.

Takmarkaður vinnutími

Í lögum er vinnutími barna takmarkaður og þá er hvíldartími barna og unglinga ennfremur lengri en fullorðinna á vinnumarkaði.

Óheimilt er að láta börn vinna á tímabilinu frá kl. 20 til kl. 6 og unglinga á tímabilinu frá kl. 22 til kl. 6. Heimilt er að víkja frá þessu við ákveðnar aðstæður hvað unglinga varðar.

Nánari upplýsingar um vinnutíma barna og unglinga má fá hér.

stéttarfélög

Afhverju borga ég í stéttarfélag?

Í stuttu máli vegna þess að stéttarfélögin gera kjarasamninga sem ráða launum og starfskjörum þínum.

Laun og önnur starfskjör sem þú semur um við launagreiðanda eru grundvölluð á kjarasamningum. Ráðningarsamningur þinn má ekki veita þér lakari rétt en segir í þeim kjarasamningi sem gildir um starf þitt. Kjarasamningurinn er því mjög mikilvægur þegar kemur að starfskjörum þínum og öðrum réttindum á vinnumarkaði.

Stéttarfélagið sinnir margvíslegri þjónustu fyrir félagsmenn sína. Þar getur þú fengið upplýsingar og aðstoð vegna launaútreiknings og kjaramála, sótt námsstyrki, leigt orlofshús, fengið greiðslur vegna langvarandi veikinda og stuðning við að koma til vinnu eftir slík veikinda auk aðstoðar lögmanna vegna ágreinings við launagreiðendur.

Hér verður fjallað stuttlega um meginverkefni stéttarfélaganna en hikaðu ekki við að hafa samband við stéttarfélagið þitt ef þú ert í óvissu með réttindi þín eða átt í ágreiningi við launagreiðanda um starfskjör þín.

Stéttarfélagið aðstoðar ef ágreiningur kemur upp

Það eru stéttarfélögin sem gera kjarasamninga við samtök fyrirtækja. Allt launafólk greiðir gjald til stéttarfélagsins sem launagreiðandi heldur eftir af launum. Gjaldið er í raun greiðsla til stéttarfélagsins fyrir að sinna m.a. kjarasamningsgerðinni auk annarrar þjónustu sem stéttarfélagið veitir, t.d. ráðgjöf vegna launaágreinings og aðgang að lögmönnum ef deilur koma upp á milli starfsmanns og launagreiðanda. Starfsmenn eru í raun að greiða fyrir að fá að vinna eftir kjarasamningi félagsins sem kveður á um lágmarkskjör.

Ráðgjöf

Stéttarfélagið sinnir margvíslegri þjónustu sem greiðsla félagsgjaldsins stendur undir. Þannig sinnir félagið upplýsingagjöf til félagsmanna, veitir ráðgjöf séu félagsmenn í ágreiningi við launagreiðanda um starfskjör sín og þá er lögfræðiþjónusta í boði fyrir félagsmenn þurfi þeir á slíkri þjónustu að halda.

Veikindi og slys

Stéttarfélög starfrækja sjúkrasjóði en þangað geta starfsmenn leitað eftir styrkjum í sjúkra- og slysatilfellum þegar hefðbundnum launagreiðslum lýkur. Sjúkrasjóðirnir greiða m.a. bætur í veikinda –og slysaforföllum að loknum greiðslum vegna veikinda- og slysaréttar sem launagreiðendur greiða, bætur vegna langveikra og alvarlega fatlaðra barna og vegna mjög alvarlegra veikinda maka.

Sumarhús

Orlofssjóðir reka orlofshús stéttarfélaganna og orlofssjóðir sumra stéttarfélaga styrkja félagsmenn sína við kaup á orlofsferðum innanlands og utan.  Félagsmenn geta sótt um að fá leigð sumarhús en nokkuð mismunandi er hvaða aðferðum stéttarfélögin beita við úthlutun húsanna.  Leiguverði er reynt að halda í lágmarki svo allir félagsmenn hafi kost á því að nýta sér þessa þjónustu fyrir sig og fjölskyldur sínar.

Nám og námskeið

Vilji launafólk auka menntun sína er hægt að sækja um náms- og námskeiðsstyrki úr fræðslusjóðum stéttarfélaganna. Hafðu samband við stéttarfélagið þitt til að afla upplýsinga um þá námsstyrki sem þú átt rétt á. Þá kunna að vera í boði styrkir vegna tómstunda, s.s. líkamsræktarkorta og annað slíkt.

Starfsendurhæfing

Ef þú hefur lent í veikindum eða slysi og hefur ekki sömu starfsgetu og áður skaltu hafa samband við ráðgjafa sjúkrasjóðs stéttarfélagsins þíns. Þar kemstu í samband við ráðgjafa sem mun aðstoða þig við að efla færni þína á ný og vinnugetu.

Í hvaða stéttarfélag á ég að greiða?

Það fer eftir því hvaða starfi þú sinnir og fyrir hvern. Þeir sem starfa hjá einkafyrirtækjum eru í almennu stéttarfélögunum en starfsmenn hjá ríki og sveitarfélögum eru oftast í stéttarfélögum opinberra starfsmanna.

Til að fá upplýsingar um í hvaða stéttarfélag þú átt að greiða skaltu tala við launagreiðanda eða trúnaðarmann á þínum vinnustað. Upplýsingarnar eiga líka að koma fram á launaseðli.

ráðningar

Skriflegur ráðningarsamningur

Þegar þú ræður þig í vinnu er mikilvægt að ganga frá skriflegum ráðningarsamningi í upphafi. Í ráðningarsamningi þurfa eftirtalin atriði m.a. að koma fram: nafn starfsmanns og atvinnurekanda, vinnustaður, tegund starfs eða stutt lýsing á starfinu, fyrsti starfsdagur, lengd ráðningar sé hún tímabundin, uppsagnarfrestur, mánaðar- eða vikulaun, lengd vinnudags, lífeyrissjóður og tilvísun til kjarasamnings.

Sé ekki kveðið á um tímalengd ráðningar er ráðning ótímabundin þ.e. ekki er ákveðið hvenær starfslok muni eiga sér stað. Sé ráðning ótímabundin getur vinnuveitandi ekki sagt þér upp störfum nema veita þér þann uppsagnarfrest sem þér ber samkvæmt kjarasamningi.

Hafðu samninginn alltaf skriflegan

Mikilvægt er að hafa í huga að ákvæði í ráðningarsamningi mega ekki veita þér lakari rétt en kveðið er á um í kjarasamningi.

Hér má sjá dæmi um ráðningarsamning.

Mundu að semja með skriflegum hætti við atvinnurekanda, bæði þegar þú ræður þig í starf en líka þegar gerðar eru breytingar á starfskjörum þínum.

Laun og starfskjör

Um launin og önnur starfskjör er fyrst og fremst fjallað í kjarasamningum. Mikilvægt er að þú vitir hvaða kjarasamningur gildir um starfið sem þú ert að ráða þig í, því þá getur þú aflað þér upplýsinga um launakjör, réttindi og skyldur sem gilda um starfið. Flesta kjarasamninga má sjá á heimasíðum stéttarfélaganna.

Það er grundvallaratriði að laun og önnur starfskjör sem þú semur um við atvinnurekanda mega ekki vera lakari en kveðið er á um í kjarasamningi. Þannig er t.d. ekki heimilt að greiða þér dagvinnukaup fyrir yfirvinnu eða kveða á um skemmri uppsagnarfrest en kjarasamningurinn heimilar. Það er aftur á móti heimilt að greiða þér hærri laun og veita þér betri starfskjör en kveðið er á um í kjarasamningi.

Áður en þú hefur störf eiga laun og aðrar greiðslur að liggja fyrir því erfiðara kann að vera að semja um slíkt við atvinnurekanda þegar þú hefur hafið störf.

Um þær reglur sem gilda á íslenskum vinnumarkaði má lesa nánar á vinnuréttarvef ASÍ.

Jafnaðarkaup

Það þekkist að atvinnurekendur semji við starfsmenn sína um greiðslu jafnaðarkaups.

Jafnaðarkaup er ekki til sem sérstakur taxti og hættan ef að atvinnurekandi vill greiða þér jafnaðarkaup er að þú fáir í heildina lægri laun en þú hefðir fengið ef þú hefðir fengið greiddan dagvinnutaxta fyrir dagvinnu og yfirvinnutaxta fyrir yfirvinnu.

Ef atvinnurekandi segir að það sé venja hjá fyrirtækinu að greiða mönnum jafnaðarkaup skaltu fá að sjá forsendur útreikninga og bera þá undir stéttarfélagið þitt. Reynsla stéttarfélaganna sýnir að oft eru útreikningarnir rangir.

Mundu að jafnaðarkaup er ekki til í kjarasamningum!

Launaseðill

Við útborgun launa áttu ávallt rétt á því að fá í hendur launaseðil.

Á launaseðlinum þínum á að sundurliða allar þær greiðslur sem liggja heildarlaunum þínum til grundvallar. Frá heildarlaunum þínum ber atvinnurekanda að draga frá m.a. staðgreiðslu skatta, lífeyrisiðgjöld, félagsgjöld o.s.frv. Atvinnurekandinn ber ábyrgð á að koma þessum frádráttargreiðslum til skila til réttra aðila. Það sem eftir stendur eru útborguð laun þín.

Ef þú áttar þig ekki á þeim upplýsingum sem koma fram á launaseðlinum þín hafðu samband við stéttarfélagið þitt og þar færðu góða aðstoð.

Ef þú telur að skekkja sé í launaútreikningi eða launin fást ekki greidd skaltu ennfremur hafa strax samband við trúnaðarmann á vinnustaðnum þínum eða skrifstofu stéttarfélagsins.

Hér má sjá dæmi um hvernig launaseðill á að líta út.

Hér má sjá myndband sem Áttavitinn útbjó en en þar er farið yfir hvað stendur á launaseðlinum.

Tímabundin eða ótímabundin ráðning

Ráðningarsamningar geta annað hvort verið tímabundnir, t.d. frá 1. júní til 1. september eða ótímabundir þ.e.a.s. án lokadags ráðningar.

Sé ekki tekið fram í ráðningarsamningi að hann sé tímabundinn er litið svo á að samningurinn sé ótímabundinn.

Sé ráðningarsamningur tímabundinn þarf ekki að segja honum upp heldur lýkur ráðningu á þeim degi sem tekið er fram í samningum og starfsmaður lætur af störfum.  Ótímabundnum ráðningarsamningi þarf að segja upp með þeim uppsagnarfresti sem kveðið er á um í kjarasamningi.

Kjarasamningur

Í öllum ráðningarsamningum þarf að koma fram hvaða kjarasamningur gildir um starfið. Þau atriði sem ekki er fjallað um í ráðningarsamningum er fjallað um í kjarasamningnum.

Í kjarasamningum er kveðið á um flest þau atriði sem reyna kann á í ráðningarsambandinu svo sem veikindarétt, orlofsrétt, greiðslur fyrir yfirvinnu, matar- og kaffitíma, uppsagnarfrest o.fl.

Ef þú ert ekki klár á hver starfskjör þín eigi að vera er nauðsynlegt að þú aflir þér upplýsinga um kjarasamninginn annað hvort með því að kynna þér efni hans, tala við trúnaðarmann á vinnustað eða leita til stéttarfélagsins.

Mundu að laun og starfskjör þín mega ekki vera verri en kveðið er á um í kjarasamningi.

Svört vinna

Stundum bjóða atvinnurekendur fólki svarta vinnu sem felst þá í því að launagreiðslur eiga að vera hærri gegn því að launin séu ekki gefin upp til skatts.

Svört vinna er ólögleg og getur varðað viðurlögum og háum sektargreiðslum.

Þá tryggir svört vinna launamanninum ekki margvísleg réttindi sem hann ætti ella rétt á og getur varðað miklu lendi starfsmaðurinn í áföllum.

Mundu að það er ólöglegt að stunda svarta vinnu!

Verktakar

Sumir atvinnurekendur hvetja starfsmenn sína til að vinna störf sem sem verktakar.

Ef atvinnurekandinn þinn hvetur þig til að undirrita verktakasamning skaltu huga vel að því hvaða afleiðingar það hefur fyrir þig.

Ef þú starfar sem verktaki ertu í raun að reka lítið fyrirtæki. Verktaki nýtur ekki sömu verndar og venjulegt launafólk. Verktaki á ekki rétt til launaðs orlofs, uppsagnarrétt, launa í veikindum og vegna slysa. Þá þurfa verktakar að standa sjálfir skil á staðgreiðslu skatta og tryggingargjaldi. Alla þessa þætti þarftu sjálfur að tryggja þig fyrir starfir þú sem verktaki þannig að launin þurfa að vera verulega hærri en þú hefðir fengið sem launamaður.

Talaðu við stéttarfélagið ef þú hefur frekari spurningar um verktöku.

uppsögn

Ef þú vilt segja upp vinnunni eða launagreiðandi vill segja þér upp þarf að gera það með formlegri uppsögn. Í kjarasamningum kemur fram hver uppsagnarfrestur er en meginreglan er sú að uppsagnarfrestur er þrír mánuðir. Skemmri og lengri uppsagnarfrestur tíðkast í kjarasamningum og því mikilvægt að kynna sér ákvæði þar um.

Ef þú ætlar að segja upp starfi þínu ber þér að gera það skriflega og miðast uppsagnarfrestur við næstu mánaðarmót. Þú þarft að vinna uppsagnarfrestinn og heldur öllum réttindum á uppsagnarfresti eins og hver annar starfsmaður, þ.e. heldur t.d. veikindarétti og ávinnur þér inn orlofsrétt. Þú átt að fá áunnið orlof og áunna orlofs- og desemberuppbót greidda út við starfslok.

Launagreiðandi tekur stundum þá ákvörðun þegar hann segir starfsmanni upp störfum að starfsmaðurinn þurfi ekki að vinna út uppsagnarfrestinn. Launagreiðanda er þetta heimilt en þá verður hann að greiða starfsmanninum laun út uppsagnarfrestinn. Mundu að fá staðfest skriflega vilji launagreiðandi ekki að þú vinnir störf þín út uppsagnarfrestinn.  

Hafi þér verið sagt upp störfum er mikilvægt að hefja strax atvinnuleit en uppsagnarfrestur er hugsaður sem tími fyrir starfsmanninn til að leita sér að nýju starfi. Hafir þú unnið út uppsagnarfrestinn án þess að finna nýtt starf er nauðsynlegt að þú skráir þig atvinnulausan hjá Vinnumálastofnun til að öðlast rétt til atvinnuleysisbóta.

nám og styrkir

Nám og námsstyrkir

Stéttarfélögin bjóða félagsmönnum sínum upp á margskonar styrki til að sækja námskeið og endurmenntun.

Þá er starfsfólki tryggð margvísleg réttindi í kjarasamningum til að afla sér sí-og endurmenntunar.

Hafðu samband við stéttarfélagið þitt og kynntu þér fjölbreytta möguleika til menntunar.

Félagsmálaskólinn

Félagsmálaskólinn hefur frá upphafi haft að leiðarljósi að byggja upp þekkingu trúnaðarmanna og talsmanna stéttarfélaga til að efla þá í starfi svo þeir séu betur í stakk búnir að vinna að bættum lífskjörum launafólks.

Námskeið metin til eininga

Trúnaðarmannafræðslan hefur verið einn af lykilþáttum í fræðslumálum ASÍ og er þar lögð áhersla á hefðbundna félagslega fræðslu. Gefnar hafa verið út tvær námsskrár fyrir trúnaðarmannanámskeiðin hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Hægt er að fá námskeiðin metin til eininga á framhaldsskólastigi sem eykur verðmæti námsins.

Margir af helstu forsvarsmönnum verkalýðshreyfingarinnar hafa byrjað sinn feril sem trúnaðarmenn. Auk hinna hefðbundnu trúnaðarmannanámskeiða býður Félagsmálaskólinn uppá margskonar aðra fræðslu.

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu skólans.

LAUN

Um launin og önnur starfskjör er fyrst og fremst fjallað í kjarasamningum. Mikilvægt er að þú vitir hvaða kjarasamningur gildir um starfið sem þú ert að ráða þig í, því þá getur þú aflað þér upplýsinga um launakjör, réttindi og skyldur sem gilda um starfið. Flesta kjarasamninga má sjá á heimasíðum stéttarfélaganna.

Það er grundvallaratriði að laun og önnur starfskjör sem þú semur um við launagreiðanda mega ekki vera lakari en kveðið er á um í kjarasamningi. Þannig er t.d. ekki heimilt að greiða þér dagvinnukaup fyrir yfirvinnu eða kveða á um skemmri uppsagnarfrest en kjarasamningurinn heimilar. Það er aftur á móti heimilt að greiða þér hærri laun og veita þér betri starfskjör en kveðið er á um í kjarasamningi.

Áður en þú hefur störf eiga laun og aðrar greiðslur að liggja fyrir því erfiðara kann að vera að semja um slíkt við launagreiðanda þegar þú hefur hafið störf.

Jafnaðarkaup

Það þekkist að launagreiðendur semji við starfsmenn sína um greiðslu jafnaðarkaups.

Jafnaðarkaup er ekki til sem sérstakur taxti og hættan ef að launagreiðandi vill greiða þér jafnaðarkaup er að þú fáir í heildina lægri laun en þú hefðir fengið ef þú hefðir fengið greiddan dagvinnutaxta fyrir dagvinnu og yfirvinnutaxta fyrir yfirvinnu. 

Ef launagreiðandi segir að það sé venja hjá fyrirtækinu að greiða mönnum jafnaðarkaup skaltu fá að sjá forsendur útreikninga og bera þá undir stéttarfélagið þitt. Reynsla stéttarfélaganna sýnir að oft eru útreikningarnir rangir.

Svört vinna

Stundum bjóða launagreiðendur fólki svarta vinnu sem felst þá í því að launagreiðslur eiga að vera hærri gegn því að launin séu ekki gefin upp til skatts.
Svört vinna er ólögleg og getur varðað viðurlögum og háum sektargreiðslum.
Þá tryggir svört vinna launamanninum ekki margvísleg réttindi sem hann ætti ella rétt á og getur varðað miklu lendi starfsmaðurinn í áföllum.
Mundu að það er ólöglegt að stunda svarta vinnu!

Kaffi- og hádegishlé

Matartími í hádegi er venjulega 30 mín – 1 klst. og telst ekki til vinnutíma. Matartími í hádegi er því að jafnaði ólaunaður. Matartími að kvöldi á hins vegar að vera launaður.

Kaffitímar teljast til vinnutíma og eru launaðir og almennt á starfsmaður sem vinnur lengur en sex klukkustundir rétt á 15 mín í kaffitíma.

Mundu að þú átt rétt á matar – og kaffitímum! Kannaðu málið hjá þínu stéttarfélagi.